De rol van waarden in de inrichting van de leefomgeving

De Waardenbenadering Leefomgeving is een werkmethodiek waarin mijn ervaring met Gebiedsontwikkeling, complexe besluitvorming en mijn passie voor de ‘onderstroom’ in samenwerking bij elkaar komen. Deze benadering richt zich op de rol van persoonlijke en professionele waarden in het besluitvormingsproces. De benadering is gericht op het komen tot een volwaardiger besluitvorming. Het gaat om een manier van werken en denken, ondersteund met praktische instrumenten. Samen met Willem Buunk en met andere professionals werk ik aan het verdiepen van de methode, het ontwikkelen van tools, presentaties en trainingen. Tevens zit ik in het bestuur van de Stichting Waardenbenadering Leefomgeving.

Voor een waardenvolle leefomgeving

De werkmethodiek Waardenbenadering Leefomgeving helpt de overheid en de samenleving om zorgvuldig afgewogen en goed onderbouwde keuzes te maken over onze fysieke leefomgeving. Keuzes waarover een volwaardig maatschappelijk debat gevoerd kan worden en waarover op transparante wijze bestuurlijke en politieke besluitvorming mogelijk is.

Keuzes over de leefomgeving raken aan waarden die voor mensen belangrijk zijn. Waarden zijn diepgevoelde wensen die mensen als leidraad voor het leven hanteren. Zorgvuldige besluitvorming over plannen en projecten is meer dan analyse, ontwerp en belangenafweging; het vraagt om een waardenafweging. De Waardenbenadering Leefomgeving maakt waarden expliciet die een rol spelen in plannen en projecten en maakt de waardenafweging achter keuzes zichtbaar. De waardenbenadering zorgt daarmee voor een heldere argumentatie en een consistente redeneerlijn in de onderbouwing van besluitvorming.

Kernpunten van de Waardenbenadering Leefomgeving:

  • Zes morele sferen waarin mensen vraagstukken over de leefomgeving plaatsen
  • Veertig waarden liggen ten grondslag aan opvattingen over de leefomgeving
  • Maatschappelijke opgave als vertrekpunt
  • Dilemma‚Äôs in maatschappelijk debat en politieke besluitvorming hanteerbaar maken
  • Transparante keuzes, consistente argumentatie
  • Ontwerp, visievorming, beleidsformulering
  • Besluitvormingsondersteuning
  • Procesontwerp, participatie
  • Waardecreatie

Voor meer informatie over de Waardenbenadering Leefomgeving gaat u naar de website.